Anita Schelfhorst

medisch pedicure

Duivenvoorde 23, 7608 KT Almelo


telefoon: 0647012165

Privacy Beleid

Als medisch pedicure ben ik mij er van bewust dat vertrouwen van groot belang is in de relatie tussen cliŽnt en behandelaar.
Reden waarom ik zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wens om te gaan. Dit beperkt zich niet tot uw persoonsgegevens, maar ook noodzakelijke informatie omtrent de behandeling van uw voeten. De wijze waarop ik deze verantwoordelijkheid neem heb ik hier beschreven in dit privacybeleid. Het is van toepassing op de diensten van mijn pedicurepraktijk "Voetzo".

Daarbij houd ik mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt het volgende met zich mee:
> Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
> Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
> U wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
> Dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
> Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
> Als pedicure ben ik op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die rechten respecteer ik.

Wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling bij mijn pedicurepraktijk vraag ik u noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de behandelovereenkomst tot stand te brengen en uit te kunnen voeren.
Ook voor een verwijzing naar een relevante zorgverlener kunnen deze gegevens, met uw toestemming worden gebruikt.
De volgende gegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) bsn-nummer,
e) gezondheidsgegevens,
f) huisarts en zorgverzekeraar.

Gedurende het behandelingstraject leg ik, met uw toestemming relevante informatie vast zoals:
a) de gesteldheid van uw voeten door middel van behandelverslagen en foto's van uw voeten,
b) andere voor het behandeltraject, relevante gezondheidsgegevens.

Van jongeren tot 16 jaar worden geen gegevens vastgelegd behalve als daar toestemming voor is verkregen van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verder verzamel of gebruik ik geen informatie voor andere doeleinden dan de overeengekomen dienstverlening, tenzij u van te voren uw toestemming hebt verleend. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.
Uitzondering vormt het verstrekken van relevante informatie aan zorgverleners die in uw persoonlijk behandeltraject worden betrokken (bv huisarts, podotherapeut). Dit gebeurt alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Op verzoek geef ik inzage in de gegevens die ik over u heb opgeslagen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een agenda, voor zover het de afspraken betreft.
Uw naam en telefoonnummer, alsmede de gespreksgeschiedenis worden opgeslagen op een mobiele telefoon, die is beveiligd met een toegangscode.
Het totale pakket van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld wordt opgeslagen op de harde schijf van een laptop, die is voorzien van een toegangscode en de meeste recente versie van het besturingssysteem en geÔnstalleerde beveiligingsoftware. Een backup van deze gegevens bevindt zich op een extern opslagmedium, die in een afgesloten kast is opgeborgen.
Er worden geen cookies geplaatst op apparaten die u gebruikt om de website van mijn praktijk te bezoeken. Uw surfgedrag wordt door mij niet vastgelegd.

Voor vragen kunt u telefonisch contact met mij opnemen.
Pedicurepraktijk Voetzo.
Anita Schelfhorst
Privacybeleid, update mei 2018

Lid van branche-organisatie Provoet.

© Voetzo 2019